داوری نژادغلامحسین, عزیزیمجید, و آخرتیمریم. 2010. “اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته”. علوم باغبانی 23 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2562.