غنیعسکر, عزیزیمجید, و تهرانی فرعلی. 2010. “ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،”. علوم باغبانی 23 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i2.2565.