روحیوحید, نیکبختعلی, و هوشمندسعدالله. 2015. “اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه”. علوم باغبانی 29 (2), 158-67. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.26271.