بنی اسدی فاطمه, و صفاری وحیدرضا. 2015. “تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus Roseus)”. علوم باغبانی 29 (4), 556-63. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v29i4.29258.