احمدی زهرا, میردهقان سید حسین, حکم آبادی حسین, و شمشیری محمد حسین. 2014. “استفاده از بسته‌بندی‎های نانو و پوشش‎دهی خوراکی در بهبود عمر انباری و کیفیت دانه های پسته تازه”. علوم باغبانی 27 (4), 367-74. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30531.