میرابی الهه, نعمتی سید حسین, مهربخش محمد مهدی, و ابراهیمی حسین. 2014. “بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه”. علوم باغبانی 27 (4), 375-82. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30574.