ابریشم چی پروانه, گنجعلی علی, بیک خورمیزی عبداله, و آوان امیر. 2014. “تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی”. علوم باغبانی 27 (4), 383-93. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30577.