عباسیمعصومه, حیدریمختار, و رحیمیمجتبی. 2014. “بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium Guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید”. علوم باغبانی 27 (4), 394-99. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30581.