منصور بهمنی سعیده, صفاری وحیدرضا, و مقصودی مود علی اکبر. 2014. “اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت”. علوم باغبانی 27 (4), 400-410. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30582.