برزنونی عصمت, آق‌خانی محمدحسین, مسکوکی عبدالمجید, و عباسپورفرد محمد حسین. 2014. “اثر پیش تیمار حرارت و اسانس‌های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی”. علوم باغبانی 27 (4), 418-23. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30589.