غنی عسکر, نعمتی سید حسین, عزیزی مجید, سحرخیز محمد جمال, و فارسی محمد. 2014. “بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha Spicata L.)”. علوم باغبانی 27 (4), 433-43. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30656.