اسماعیلی سمیه, روحی وحید, شیران بهروز, و محمدخانی عبدالرحمان. 2014. “بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia Elegans J.)”. علوم باغبانی 27 (4), 444-52. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30658.