رخش فاطمه, و گلچین احمد. 2014. “بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و مس بر عملکرد غلظت عناصر غذایی و نیترات سر کلم بروکلی (Brassica Oleracea)”. علوم باغبانی 27 (4), 453-59. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30660.