اکبری وحید, و جلیلی مرندی رسول. 2014. “اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری”. علوم باغبانی 27 (4), 460-69. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30663.