خلج محمد علی, امیری مینا, و عظیمی محمد حسین. 2014. “اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک”. علوم باغبانی 27 (4), 470-79. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30664.