مکوندی مهدی, شاهپوری سعادت, و رامین علی اکبر. 2014. “تأثیر 1-متیل‌سیکلو‌پروپن و کلرید کلسیم بر افزایش طول عمر انباری میوه رسیده سبز زیتون رقم "میشن"”. علوم باغبانی 27 (4), 488-94. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30666.