. , . 2014. “تصویر جلد نشریه”. علوم باغبانی 27 (4). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.30733.