محمودی سورستانیمحمد. 2016. “مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز”. علوم باغبانی 30 (3), 395-405. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.32087.