پایمردفرزانه, حیدریمختار, دانشورمحمد حسین, و معلمینوراله. 2014. “اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica Granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان)”. علوم باغبانی 28 (1), 71-79. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35057.