جعفریپیمان, و جلالیامیرهوشنگ. 2015. “تاثیر کاربرد خاک پوش پلاستیکی تیره و شفاف بر عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط تنش شوری”. علوم باغبانی 30 (1), 80-87. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.36224.