هادیزادههانیه, تهرانی فرعلی, شورمحمود, و نعمتیسیدحسین. 2010. “مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes Tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی”. علوم باغبانی 24 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3637.