رحمتیمیترا, عزیزیمجید, عبادیمحمدتقی, و حسن زاده خیاطمحمد. 2010. “بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria Recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا”. علوم باغبانی 24 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3641.