حقیقیمریم, و کافیمحسن. 2010. “اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو”. علوم باغبانی 24 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3652.