رمضانی صدراله, عباسی علیرضا, شجاعیان عبدالعلی, احمدی نوراله, کوزولینو رزاریا, و پیاچنته سونیا. 2015. “استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia Limbata وSalvia Multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد”. نشریه علوم باغبانی 29 (3), 466-73. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.40346.