عادل مه جبین, امیری محمد اسماعیل, و نجاتیان محمد علی. 2016. “تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون”. علوم باغبانی 30 (1), 133-40. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.42011.