صالحی مسلم, صفاری وحیدرضا, و حسن زاده فرد شیما. 2016. “اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی”. علوم باغبانی 30 (1), 141-50. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i1.42153.