زارعمریم, فاخریبراتعلی, و فرخ زادهسارا. 2016. “تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های کاهو (Lactuca Sativa L.)”. علوم باغبانی 30 (3), 457-68. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.44890.