محمدیسمانه, و عزیزیمجید. 2015. “بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria Recutita L.)”. علوم باغبانی 28 (4), 435-45. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.45335.