خورشیدی شادان, داوری نژاد غلامحسین, سمیعی لیلا, و مقدم محمد. 2016. “بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد”. علوم باغبانی 30 (3), 581-89. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v30i3.50169.