دیانتمرجان. 2017. “تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن”. علوم باغبانی 31 (3), 599-610. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.60317.