عطارشادی, داوری نژادغلامحسین, سمیعیلیلا, و مقدممحمد. 2017. “بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR”. علوم باغبانی 31 (3), 611-20. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v31i3.60521.