شورمحمود, زرگریانسیدمجید, و بستانیسحر. 2011. “بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets Tenuifolia) در شرایط گلخانه”. علوم باغبانی 24 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7985.