پورحمیده, نعمتیسیدحسین, تهرانی فرعلی, شورمحمود, و جوهرچیمحمدرضا. 2011. “بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia Leriifolia Benth.)”. علوم باغبانی 24 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7986.