سعیدنژادامیرحسین, و رضوانی مقدمپرویز. 2011. “ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum Cyminum)”. علوم باغبانی 24 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7987.