غیور کریمیانیزینب, باقریعبدالرضا, جعفرخانی کرمانیمریم, و داوری نژادغلامحسین. 2011. “بررسی اثر غلظت های متفاوت تیدیازورون و کینتین بر باززایی و پرآوری ژربرا (Gerbera Jamesonii) رقم رداکسپلوژن”. علوم باغبانی 24 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.7993.