محمدی مقدممهدی, سبحانی پورعادله, و حکم آبادیحسین. 2011. “بررسی ارتباط بین میزان رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 با درصد عناصر غذایی و پروتئین مغز ارقام مختلف پسته”. علوم باغبانی 24 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.8000.