فارسیمحمد, طاهریپریسا, و کردیانیاسدالله. 2011. “بررسی نقش قارچ های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه ای سفید”. علوم باغبانی 24 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i2.8006.