عباسی معصومه, ذاکرین عبدالرسول, و حیدری مختار. 2011. “اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera Indica L.)”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9731.