دلشاد مجتبی, علفتاحی رقیه, تقوی تکتم سادات, و پارسی نژاد مسعود. 2011. “بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9734.