مرادی روح الله, نصیری محلاتی مهدی, رضوانی مقدم پرویز, لکزیان امیر, و نژاد‏علی عزیزالله. 2011. “تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare Mill.)”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9735.