روح اللهی ایمان, و کافی محسن. 2011. “تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium Perenne”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9737.