وطن دوست جرتوده صفیه, داوری نژاد غلامحسین, تهرانی فر علی, و کاوه حامد. 2011. “اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9739.