پیغام‌زاده کمال, کاظمی‌تبار سیدکمال, و امیری امیرمحتشم. 2011. “اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans Regia L)”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9748.