عبادیمحمدتقی, عزیزیمجید, امیدبیگیرضا, و حسن زاده خیاطمحمد. 2011. “بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9751.