محمدی مقدم مهدی, افشاری حسین, محمدی گل تپه ابراهیم, حکم آبادی حسین, و راد سینا. 2011. “بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus Flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9752.