موسوی زاده سیدجواد, و مشایخی کامبیز. 2011. “تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus Carota L.) در چند محیط کشت بافت”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9754.