شهریاری امیرغفار, باقری عبدالرضا, شریفی احمد, و مشتاقی نسرین. 2011. “کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria Sp.) در شرایط این ویترو”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9756.