سیاهمرگوییآسیه, عزیزیگلثومه, نظامیاحمد, و جهانی کندریمریم. 2011. “بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده”. علوم باغبانی 25 (1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i1.9758.