منصوری ده شعیبیرضا, داوری نژادغلامحسین, حکم آبادیحسین, و تهرانی فرعلی. 2011. “ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته”. علوم باغبانی 25 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9975.