نعمت الهیفاطمه, تهرانی فرعلی, عزیزیمجید, و داوری نژادغلامحسین. 2011. “تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی”. علوم باغبانی 25 (2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.9978.